Ba Gàn chơi ở trần gian. Tiền luôn đầy túi, bụng ngày càng nhiều múi và người yêu chất cao hơn núi.
Được vậy nhờ tui thường ăn chuối. Thường du lịch bụi. Thường ăn ít muối. Không bao giờ đi chui, dù vẫn thường chơi lụi.
Được vậy, nhờ tui sống vui. Không lui cui, không lầm lũi, không lủi thủi, không tư túi, không ngoáy mũi dù không khí đầy bụi.
Hề hề. . .
Dù cuộc đời có tối thui, tui cũng tiến quyết không bao giờ lui. . .
^^^
(Ba Gàn tranh tự hoạ)