Tìm chơi thì chơi rời
Thường rời thì chơi tới
Tìm đạo thì lao xao
Rời hư hao thì hư là như, tự mà nhiên, huyền mà hiện.