Bắt ấn thì thần lấn ngã
Ấn bắt ấn thì thần bất hoàn hư
Lấy hư làm như thì toàn thân là ấn
Trụ ấn ngã ấn coi chừng thiệt thân
Hề hề. . .