Ai mua đàn ta bán đàn cho
Đàn vô lo trong gió hát ca
Ha ha. . ha. . .
Ai mua ta ta bán ta cho
Ta là ngọn cỏ gió to bay vèo