(Vị nào nhờ vẽ bồ tát, ta đã vẽ xong. Hãy đến nhận tranh) — ở Thành phố Hồ Chí Minh.