1- Nếu tu là đúng, thì đúng cũng phải tu.

2- Có một điều chắc chắn là chẳng có gì chắc chắn. Ngay cả điều này cũng không có gì chắc chắn.

3- Sống muốn phiêu thì máu liều phải nhiều hơn máu não.

4- Anh là hoa dâm bụt sao dám thò thụt với hoa sen.

5- Thà vô minh mà còn nguyên trinh hơn chánh định mà mang trọng bịnh.

6- Chó có thể là bạn. Và hoạn nạn có thể là thầy.

7- Bất tài mà ngồi trên ngai thì nhất định phải kỳ tài.

8- Tu không phải để thiên hạ chạy theo xin chữ ký. Mà là để khỏi nhận của bố thí của bất kỳ ai.

9- Đạo khác với đời. Vì đời nó chịu chơi hơn đạo.

10- Cứ sống đi đã. Còn hơn cứ ngồi đấy mà diễn tả kiếp sau.
^^^
(Leo núi là trò chơi mấy ông già rất khoái. .hề hề. . .)