1- Cái ông đưa vào miệng chỉ là thức ăn nuôi sống cơ thể. Cái từ miệng ông nói ra mới có chay có mặn.

2- Hành động ông làm không có tịnh hay bất tịnh. Trạng thái tâm thức lúc ông làm mới là vấn đề.

3- Chân, thiện, mỹ. Thì Chân không phải là chân lý. Vì chân lý ấy do tâm lý xác định.
Này Cỏ May
Chân là sự thật trần trụi. Là "chính nó".

4- Chân, thiện, mỹ. Thì Thiện không phải là đạo đức. Vì thiện ấy chỉ là trò chơi của ngã và tâm lý đám đông.
Nầy Cỏ May
Thiện là thích ứng tình huống. Giữa các sự vật có sự tương tác khách quan. Thiện là không đi ngược lại.

5- Chân, thiện, mỹ. Thì Mỹ không phải cái đẹp mình thích hay xã hội nhìn nhận. Mỹ ấy chỉ là trò chơi của bản ngã và tâm lý đám đông.
Nầy Cỏ May
Mỹ là tính một mình duy nhất Một của mọi sự vật. Là "chính mình" thì đặc thù vì không ai có thể so sánh được.

6- Giới, định, huệ. Thì Giới không phải là qui định của bất kỳ ai hay bất kỳ tổ chức nào. Giới ấy chỉ là tâm lý chủ quan và là trò chơi của tâm trí.
Nầy Cỏ May
Giới là điều kiện ắt có và đủ để sự việc xảy ra.

7- Giới, định, huệ. Thì Định không phải là trụ chắc vào một điểm trong khi chung quanh sự vật luôn biến dịch. Mà Định là cùng vận hành đồng bộ hài hoà với sự vật nên luôn giữ được vị trí tương tác phù hợp với sự vật.

8- Giới, định, huệ. Thì Huệ không phải sự hiểu biết hay cảm nhận sự vật. Huệ ấy chỉ là một kiểu của tâm trí nhị nguyên.
Nầy Cỏ May
Huệ là phản ảnh sự vật. Nên hành động là trực giác không thông qua "tác ý".

9- Không có bản thể ở ngoài hiện tượng. Cũng không có "huệ" bên ngoài hành động.

10-
Nầy Cỏ May
Ông và bạn ông không biết chưa chắc đã là không có.
Ông và bạn ông không làm được, chưa chắc đã là "không thể".
Hề hề. . .