Namo nghĩa là qui y về... Trong mật tông nó có nghĩa là nhận ân điển thiêng liêng và hợp nhất với các vị thiêng liêng. Trong thiền nó có nghĩa là hợp nhất với cái toàn diện để thành thể duy nhất Một... còn gọi là thể nhập tánh.

http://duongsinh.net/kcds/b/tamlykhicong/archive/2007/10/22/id_3a00_-3648.aspx#.WZGB6VGrRPY