Forums

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

NGÀY TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

 •  

   

                                                Nhân Ngày Tôn Sư Trọng Đạo

                       Đệ Tử Chúng con Môn Sinh KCDS Khánh Hòa Nhatrang

                                Kính Chúc CỤ, THẦY CÔ và BỬU QUYẾN

                             Pháp thể Khương an Thân Tâm thường An Lạc

 •                    Đại Vị Thiên Địa Cai Tải  Ân Kính lể Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo

                     Đại Vị Quốc Gia Thủy Thổ Ân Kính lể Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo

                     Đại Vị SƯ TRƯỞNG GIÁO HUẤN Ân Kính Lể Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo

                     Đại Vi Sanh Thành Dưỡng Dục Ân Kính Lể Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo...

                       ...........................................

  Nhân ngày Tôn Sư trọng Đạo,Kính gởi Quí Huynh,Tỷ,Đệ,Muội Chương Kinh thứ 24 trong Kinh Từ Bi Đạo Tràng Lương Hoàng Sám Pháp để... ôn lại,tự lắng lòng để lắng nghe tự Tâm...

                     CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI BỐN LỄ PHẬT THẾ SƯ TRƯỞNG

  Ngày nay Đại chúng đồng nghiệp trong Đạo tràng đã vì cha mẹ và bà con mà lễ Phật rồi. Thứ lại nên nghĩ đến ơn đức Sư trưởng. Vì sao vậy?

  - Vì cha mẹ tuy có công sanh thành dưỡng dục chúng ta, nhưng không thể làm thế nào cho chúng ta mau xa lìa đường ác. Cho nên Sư trưởng đối với chúng ta có ơn đức vô lượng Sư trưởng có lòng đại từ dìu dắt khuyên dỗ, hằng dạy chúng ta tu thiện muốn chúng ta ra khỏi biển sanh tử, đến bờ giải thoát bên kia. Mọi điều lợi ích đều khiến chúng ta thấy Phật, trừ hết phiền não kiết tập an trú vào đạo vô vi.

  Ơn đức như vậy, ai hay báo đáp cho cùng tận. Dầu trọn đời tu hành đó chỉ là tự lợi chớ chưa phải báo đáp ơn Sư trưởng.

  Sở dĩ Phật dạy:”Thiện tri thức trong thiên hạ, không ai hơn Sư trưởng, đã tự độ mình lại hay độ người”.

  Chúng ta ngày nay được xuất gia thọ đại giới, hạnh phúc nầy là nhờ ơn Sư trưởng mà được. Như thế, mọi người há lại không lo đền đáp nhớ tưởng ơn thầy sao?

  Vậy Đại chúng cùng nhau chí tâm một lòng tha thiết, năm vóc sát đất, nguyện vì Hòa thượng, A xà lê, đồng đàn tôn chứng thượng, trung, hạ tòa và quyến thuộc của các vị ấy mà quy y thế gian Đại từ bi phụ:

  Nam mô Di Lặc Phật

  Nam mô Thích Ca Mâu ni Phật

  Nam mô Tối Thượng Phật

  Nam mô Thanh Tịnh Chiếu Phật

  Nam mô Huệ Đức Phật

  Nam mô Diệu Âm Thanh Phật

  Nam mô Đạo Sư Phật

  Nam mô Vô Ngại Tạng Phật

  Nam mô Thượng Thí Phật

  Nam mô Đại Tôn Phật

  Nam mô Trí Thế Phật

  Nam mô Đại Diệm Phật

  Nam mô Đế Vương Phật

  Nam mô Chế Lực Phật

  Nan mô Oai Đức Phật

  Nam mô Thiện Minh Phật

  Nam mô Danh Văn Phật

  Nam mô Đoan Nghiêm Phật

  Nam mô Vô Trần Cấu Phật

  Nam mô Oai Nghi Phật

  Nam mô Sư Tử Quân Phật

  Nam mô Thiên Vương Phật

  Nam mô Danh Thanh Phật

  Nam mô Thù Thắng Phật

  Nam mô Đại Tạng Phật

  Nam mô Phước Đức Quang Phật

  Nam mô Phạm Văn Phật

  Nam mô Vô Biên Thân Bồ tát

  Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát

  Lại quy y vậy mười phương tận hư không giới hết thảy Tam bảo.

  Nguyện xin Tam bảo dủ lòng từ bi, đồng gia tâm nhiếp thọ, nguyện Hòa thượng, A xà lê, đồng đàn tôn chứng, thượng, trung, hạ tòa và các quyến thuộc của các vị ấy, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, tất cả tội chướng đều được thanh tịnh, tất cả thống khổ đều được giải thoát, tất cả phiền não đều được đoạn trừ; tù ý sanh về tịnh độ của chư Phật, hạnh nguyện Bồ tát đều được hoàn toàn, tài thí vô tận, pháp thí vô tận, phước đức vô tận, an lạc vô tận, thọ mạng vô tận, trí huệ vô tận, tứ vô lượng tâm, lục ba la mật thường được hiện tiền, tứ vô ngại trí, lục thần thông lực, tự tại như ý, vào định Lăng Nghiêm, được tâm kim cang, không bỏ thề xưa, trở lại đời nầy, hóa độ chúng sanh...

                           Nam mô Như Ý Tạng Bồ Tát Mahatat