(Trong clip sử dụng hình ảnh của bác Kha, anh Hoàng)