June, 2010

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net
  • Người phát công

    • 0 Comments
    . . . . .Việc nên hư thành bại của phong trào địa phương là do ban Chủ Nhiệm các Câu lạc Bộ KCDS do chính quyền thành lập, mình không dính vào việc điều hành, không dính vào các việc tranh chấp bè phái của họ nếu có. . . .Chỉ làm thiện rồi đi chơi, nương theo việc hành thiện để rong chơi, làm là để rong chơi cho khoái, nên vừa làm vừa chơi, xong khi ra đi thì vất lại hết, để tâm trống không rỗng rang, mắc chi lưu ảnh chất chứa cho mệt. . . . .Mà phải ta làm đâu. Chính là Phật làm, thân ta cử động nói năng, còn ta thì yên lặng chứng kiến chứ mắc chi làm cho sinh nghiệp mà thân mang bệnh và tâm mất an lạc. . . .Ta làm thì mang nghiệp, hãy để Phật làm thông qua thân xác ta thì rỗng rang, tự tại vô ngại,. du hí càn khôn, bất chấp sự sự việc việc, thuận lợi hay trở lực dính dáng gì đến mình kia chứ. . . .