Thái Thụ Khí để trị bệnh và an thần/Tổ Đường Xuân Mai 24 Tết Kỷ Sửu
Năm mới, gọi Xuân sang Bông mai ươm cánh vàng Cành đào tươi rực đỏ Hồn hoa ý mang mang... ****

Xuân nào mới? - xuân sang,
Xuân có từ hồng hoang
Xuân về từ vạn cổ
Đào,mai xanh đỏ,vàng...
****
Xuân về từng sát na,
Sát na... là sát na
Sát na... ra vào tánh
Vượt quá, viên dung... hoà,
****
Mùa Xuân là... thế gian
Ý Xuân vượt... cung đàn
Hương Xuân hoà thắm đạo
Hoa Xuân dày quan san
****
Mùa Xuân nào... mùa Xuân,
Hoa Xuân nào... hoa Xuân
Ý Xuân tuỳ duyên hiện
Hương Thiền... và hương Xuân...

Tập Như/Nhà Tổ Diên-Lâm/mồng 2 Tết Kỷ sửu

. . . . .

 

SÁO TẤU ĐÊM

 

Tiếng sáo khê khê nồng nồng

Huyền bí

Mang mang cõi thế gian này

Vong vong hút từ sâu thẳm

Loang loang đồng vắng xa xăm

Cuộn cuộn mây tầng vần vũ

Ngập trong ám ảnh ngày không

Tôi đang tan vào thanh vắng

Lênh lang mây khói…ô hay!

 

26. 01. 2009 mồng Một tết Kỷ Sửu/ MẠC TUẤN