Chính quyền đọc quyết định thành lập Câu Lạc Bộ Khí Công Dưỡng Sinh Vĩnh Nguyên/Nha Trang
. . . . . Nguyên văn chữ Hán: 亦見青雲亦見蓮 有時禪定有時眠 靁轟一擊殘春夢 主在私家客在船 Phiên âm: Diệc kiến thanh vân diệc kiến liên Hữu thời thiền định hữu thời miên Lôi oanh nhất kích tàn xuân mộng Chủ tại tư gia, khách tại thuyền

Dịch nghĩa:

Vừa thấy mây xanh vừa thấy sen
Có lúc thiền định, có lúc ngủ
Sét đánh một tiếng làm tàn giấc mộng xuân
Chủ ở nhà riêng, khách ở thuyền

Ngẫu hứng sáng tác khi đang đi trên đường Xa lộ Đại Hàn, lấy theo vần trong bài "Ngư nhàn" của Không Lộ thiền sư.

Tự họa:

Nguyên văn chữ Hán:

不見青雲不見天
言為禪定實為眠
靁轟無數人猶夢
睡在私家不在船

Phiên âm:

Bất kiến thanh vân bất kiến thiên
Ngôn vi thiền định thực vi miên
Lôi oanh vô số nhân do mộng
Thụy tại tư gia bất tại thuyền

Dịch nghĩa:

Không thấy mây xanh không thấy trời
Nói là thiền định nhưng sự thực là ngủ
Sét đánh vô số nhưng người vẫn mơ
Ngủ ở nhà riêng không phải ở thuyền.

Tự họa khi đang đi trên đường Xa lộ Đại Hàn.

 

Kimlienhoa/

 

. . . . .

 

Sau hai bài trên, có hai bài họa:

常 見 清 池 不 見 蓮
疑 蓮 禪 病 化 成 眠
雷 轟 雷 息 人 皆 夢
睡 在 私 家 醒 在 船
Thường kiến thanh trì, bất kiến liên
Nghi liên thiền bịnh hóa thành miên
Lôi oanh lôi tức nhân giai mộng
Thụy tại tư gia tỉnh tại thuyền

(Thường thấy hồ trong, chẳng thấy sen
Nghi là sen bị bịnh thiền nên hóa thành ngủ
Sấm vang, sấm lặng, người đều trong mộng
Ngủ ở nhà riêng, thức dậy ở thuyền
)


只 見 青 雲 不 見 天
一 人 禪 定 萬 人 眠
雷 轟 雷 息 雷 轟 再
人 在 私 家 未 到 船
Chỉ kiến thanh vân bất kiến thiên
Nhất nhân thiền định vạn nhân miên
Lôi oanh lôi tức lôi oanh tái
Nhân tại tư gia vị đáo thuyền.

(Chỉ thấy mây xanh, chẳng thấy trời
Một người thiền định, vạn người ngủ
Sấm vang, sấm lặng, rồi sấm vang tiếp tục
Người ở nhà riêng vẫn chưa tới thuyền
).

 

LangLy/

 

(Mời các bạn nhấn nút Xem Phim, để xem đoạn băng ghi hình lớp tập Khí Công Dưỡng Sinh từ thiện do thầy Bùi Long Thành phát công trị bệnh cho cán bộ Trung Cao và đồng bào Hải Dương 13/8/2008)