Thầy Thành phát công trị bệnh cho cán bộ Trung Cao và đồng bào Nam Định 8/7/2008
Có mấy chữ xem chừng lạ lẫm . Bởi vì chưa nghe thấy bao giờ!! Yoga - thiền luận - khí công. Tìm xem giữa chốn hư không, mãi tìm.

Đến tàng thư - kinh các im lìm,
Hỏi cao nhân đều đi ở ẩn.
Có ai hiểu ta chừ lẩn thẩn.
Cỡi mây đi vơ vẩn khắp trời!
May thay phúc lớn ven đời
Dừng chân đứng lại sân chơi Quán trà.
Để mà còn biết dưỡng sinh...

Hỏi thăm khắp thảy trần gian,
Lạ quen hai chữ Dưỡng sinh thấy gì?
Sinh ra phải dưỡng tức thì?
Vậy thì dưỡng mãi bao giờ được sinh
À! Vui nhỉ? Sinh sinh dưỡng dưỡng
Cũng hay ghê! dưỡng dưỡng sinh sinh ...

Biết bế tinh tức là dưỡng khí
Khí dưỡng rồi thần mới tồn kho
Tâm thanh tịnh mới kiềm được dục
Chẳng lo gì chân khí tiêu hao!!!
Rộng đường vui thú tiêu dao.

 

Danh Tran/