Lặng yên hợp nhất với lặng yên
Hồ sen đã bao mùa xanh lá Sen bao mùa chẳng thể tỏa hương

Từ khắp mười phương

Dưới đất trên trời vô định hướng

Đợi Người y hẹn

Quán Trà nguyên vẹn ngát mùi sen

Y hẹn gió cũng về thổi mát Quán Trà quen

Trà quyện hương sen đón trăng sao y hẹn

Y hẹn mây bồng bềnh bên gió

Y hẹn cùng Người y hẹn với hư không!...

 

Cỏ Non/