Cháu Xin được phép họa đôi vần cùng bác Tư Rượu Đế! Kính chúc bác sức khỏe! nếu bác không chê, cháu xin gởi tặng đôi vần cảm tác!

HỌA

Bên ngoài trời đất có chi không!?
Ngó lại xem qua cũng tại lòng!!!
Tắm gội - Khơi trong: trần bợn dứt
Thanh tâm - Tiết dục : Khí - Thần trong!
Về miền am phổ - Tâm thường lạc
Bái Tổ Bồ Đề - ắt hết trông.
Chơn Pháp ngàn xưa - Nay cũng thế!
Máy trời mầu nhiệm - mấy người thông.

Bạch Sa Kính Bút

. . . . .

 

Cảm ứng từ bài thơ trên:

 

Chơn pháp lông bông

 

Bên ngoài trời đất có lông bông

Ngó khổng xem không chớ động lòng

Khế tánh – chơi rong: trong tạng thức

Vô tâm – giác dục : Tục thành tong

Thân là am phổ - Vô thường lạc

Giác ngộ vô vi – trí thổng thông

Chơn pháp lông bông – Đồng cõi thế

Tỉnh mê lồng lộng – ngổng ngồng ngông

 

Tư Rượu Đế/