Tự tại ngổng ngông
Đã rành thân thể có rồi không Phản chiếu hồi quan sửa ở lòng Tắm gội sớm hôm gìn nội tức Trau dồi ngày tháng quyết làm xong! Non Nam sáng dạo vui miền lạc Biển Bắc chiều về thước khoáy sông...! Tự tại mặc nhiên vô thường kệ...! Trò đùa sống chết: có cùng không./. Bạch Sa/ . . . . .

 

Cảm ứng từ bài thơ trên:

 

Tánh thành thân thể có vừa không

Phản ảnh vô quan khế hợp lòng

Tắm gội bận chi qui tánh tức

Trau dồi tâm giới khởi nguồn trong!

Non Nam sáng dạo vô thiền lạc

Biển bắc chiều về gác thước trông

Tự tại ngổng ngông ông thường thế !

Chấp mê sống chết đếch đồng thông.

 

Tư Rượu Đế/