Cho xin Cái Tôi
Phật trong ta quỷ cũng trong ta Gần chẳng gần xa cũng chẳng xa Lục dục đắm tình sinh ngạ quỷ Tam căn thọ giới khởi Di đà Tâm hồn thanh tịnh ưu phiền diệt Thể xác nhẹ nhàng bệnh tật qua Sinh tử hồng trần ai tránh khỏi Cốt sao thư thái chốn Ta bà Nguyen Khanh Chan/ . . . . .

Cảm ứng từ bài viết trên:

 

Phật “vô” ta Quỷ cũng “vô” ta

Thần chẳng Thần, ta cũng chẳng ta

Diệt dục ắm tình sinh ngạ quỷ

Tam căn tự giới khởi Di Đà

Đem hồn duy tịnh ưu phiền nghiệt

Gá xác tác nhàn bệnh tất qua

Sinh tử hồng trần thai tánh khỏi

Cõi Như thư thái tại Ta Bà

 

Tư Rượu Đế/