Gột tấm lòng son. . .
Lạc bước rong chơi ghé quán trà Mong tầm bạn hữu chốn thi ca Dưỡng sinh chửa biết.. mong vui vẻ.. Xướng họa cho vui rất mặn mà Sở học chỉ vừa bằng lá mít Nẻo tình cũng độ mấy cung hoa Vài câu ra mắt - lời chân thật Một tấm lòng son đến cả nhà . NguyenKhanhChan/ . . . . .

Cảm ứng từ bài thơ trên:

 

Quến quán nhà

 

Đợi gió rong chơi tới quán nhà

Đâu tầm, bạn hữu vốn trong ta

Phục sinh tự biết... lòng vui vẻ

Xướng họa trời vui đất mặn mà

Vô học chỉ vừa bằng “nắm lá”

Nẻo tình phổ độ ngộ muôn hoa

Ngoài câu sâu mắt – đời chân thật

Gột tấm lòng son quến quán nhà.

 

Tư Rượu Đế/