Đang
Con nhớ, Đường thỉnh kinh năm xưa Đường Tăng xông pha cùng đệ tử Vượt trăm mối gian truân muôn vàn cám dỗ Cửa ải trần gian không một chút dễ dàng

Con nhớ,

Phút giây gần kề nơi Tây Trúc

Đại Hải không cầu, sóng cuộn trùng trùng

Có con đò không đáy

Lão đưa đò râu tóc bạc phơ

 

Con đò không đáy

Chở ai?

Thầy trò qua sông về miền đất Phật

Đem cái rỗng không về cõi tâm linh

 

Có ai qua được cái gian nan

Mới thấu hiểu cái đạt thành

Có ai chạm vào thung lũng

Mới biết được ngọn núi cao

Đất Phật, cõi thiền, lòng không

Trả nghiệp đời sánh bằng xẻ da róc thịt

Thoát được chính mình

 

Cái lu không đáy

Vẫn đựng được nước

Cái gáo không đáy

Vẫn múc được nước

Chuyện xưa nay, là thế

Dành cho người vô ngã

 

Mộng Thường/