Chiến thắng chính mình
Bớ…ớ…ớ…! Bớ cái trần gian, bớ cái tôi Mau mau mà kéo kẻo nó trôi Thổi cho nó dầy đầy một bọc Lóc cóc mớ đời lợi lộc tôi

Hừ . . .ừ.. ừ…!

Từ từ bỏ bỏ cái tôi tôi

Thề thốt ngoài môi có thế thôi

Ối àh. . .làng nó tin như sấm

Lẩm tẩm mày van đứng vái ngồi.

 

Haha. . . ha. . .!

Cái ngã từ đâu tới thế này

Bày bày biện biện chuyện chung riêng

Cửa thiền không chấp, tha nhân chấp

Cập rập càm ràm rối thế gian!

 

Mộng Thường.