Nghe Đạo cười lớn ! ! !
Sao thế ? Một người đàn bà phúc hậu cùng với một nhóm người vừa nam vừa nữ cùng đến xưởng của một nghệ nhân đúc đồng nổi tiếng ở Ngũ Xá Hà Nội.

Với vẻ thành kính họ cùng nói với người chủ tiệm:

-        Thưa chị hôm nay y hẹn chúng tôi đến để thỉnh linh tượng Tổ Sư Liên Hoa Sanh về phụng thờ.

Người chủ tiệm chưa nói gì, thì một người đàn bà cạo đầu, mặc đồ nhà chùa, đang có mặt ở đó, nhìn họ hồi lâu rồi hỏi:

-        Này có phải quí vị là người tín ngưỡng đạo Mẫu.

-        Mô Phật đúng vậy.

-        Thế thì ngoại đạo không thờ Phật được.

-        Sao thế, . . . Phật không đáng được thờ sao?

 

Đông Thiên/19/11/2007