Đá Đời đi
Đi đến nơi Không chốn Chơi đùa Cùng không chơi Nhập thể Bất hình tướng

Vô vi

Ảo hư mộng

Hư không

Khắc nhập tịnh

Lắc lay

Say!

 

Đời qua

Đá đời đi

Đạo qua

Thả đạo đi

Lọt vào ải Như Sư

 

Vỡ tan tành

Cát bụi bay bay

Mới hay

Vừa vào cõi vô thiên!

 

Who Knows/