Trần ai
Chốn thâm sâu Gà rừng gáy te te Dây leo quấn ngang dọc Mịt mù khói sương bay Suối bắn bọt trắng xóa Cô độc một mình ta!

Vũ trụ vẫn bao la

Còn ta nơi cùng cốc

Vui hoang dã với trà

Đá đối mặt với ta

Gió vẫn đến vào ra

Mặt trời mặt trăng ở cùng ta

Haha. . .ha!

Đời qua đạo cũng qua

Rêu phong phủ đường ra

Ta ngồi như hóa đá

Chén trà

             Phật vừa pha !

 

Who Knows/

 

Trăng rừng

 

Trăng sáng ngào ngạt

Gió nhảy múa khắp nơi

Cỏ cây theo vũ điệu luân hồi

Ánh sáng lặng yên

Rừng thẳm hát khúc ca nguyên sơ

Ngân nga

Dữ dội

Ôi!

Tịnh và động . . .

                  thổng thồng thông!

 

Who Knows/