Niềm vui không nguyên nhân
@ MUỐN CHO TÂM TRÍ chúng ta được thanh thản an lạc. Trước hết là chúng ta phải làm chủ được mình, thì những hành động khởi niệm của ta, ta phải làm chủ được hết. Và ngay lúc này trần cảnh không tác động được ta, 6 căn của chúng ta, không dính mắc với 6 trần. Tại đây tự tánh chúng ta được thanh tịnh, thì đó là THIỀN rồi.

@ Phật là ở tại tâm chúng ta, ngay đây tâm chúng ta không khởi niệm gì hết. Tất cả những thiện ác không tác động đến ta. Và ông Phật tự thân của chúng ta hiện ra, niềm an lạc giải thoát sẽ đến với chúng ta.

@ Học Phật là chúng ta học trí tuệ. Nên có câu trong nhà Phật gọi là: "DUY TUỆ THỊ NGHIỆP"

@ Trí tuệ của Phật là, giúp chúng ta dứt trừ vọng tưởng, để tìm về chính con người thật của mình. Là Phật tự thân của chúng ta .

@ "Nếu chúng ta giác ngộ thì thấu suốt mọi cảnh. Nếu không giác ngộ thì cứ quai li mãi mãi."

@ Người chân chánh tu đạo

không thấy lỗi thế gian

nếu thấy lỗi người khác

tự ta đã có lỗi.

 

Xin ý kiến các vị

 

.................

Mô Phật.

Xin đồng cảm giao lưu:

“Trước hết là chúng ta phải làm chủ được mình, thì những hành động khởi niệm của ta, ta phải làm chủ được hết

-        Nhưng mình là ai? Chưa biết mình là ai? Thì khi tưởng làm chủ được mình, hóa ra làm theo những khuôn mẫu mà xã hội và tôn giáo qui định sao?

“...thì những hành động khởi niệm của ta, ta phải làm chủ được hết”

-        Chính cái ý muốn làm chủ được hết cũng là “khởi niệm”…!

“Tại đây tự tánh chúng ta được thanh tịnh…”

-        Tự tánh vốn thanh tịnh dù ta có tu và làm chủ mình hay không!

“thì đó là THIỀN rồi”

-        Thiền thì không có tướng để chỉ

“DUY TUỆ THỊ NGHIỆP”

-        Cố không “duy tuệ” cũng là nghiệp. . .

“Trí tuệ của Phật là giúp chúng ta dứt trừ vọng tưởng, để tìm về chính con người thật của mình. Là Phật tự thân của chúng ta”

-        Trí tuệ thật sự thì đều như vậy chứ không cần dán mác của Phật.

Nếu chúng ta giác ngộ thì thấu suốt mọi cảnh

-        Chẳng có cái gì để mà thấu suốt… Cảnh vốn “như thị”… Chưa giác ngộ thì làm sao biết khi giác ngộ thì thấu suốt mọi cảnh… hay là nghe người khác nói, chấp kinh văn rồi nói vậy…!

“người chân chánh tu đạo

không thấy lỗi thế gian

nếu thấy lỗi người khác

tự ta đã có lỗi”

-        Tự tánh vốn chẳng tì vết, dù có thấy lỗi người khác hay không, “Ta” vẫn chẳng có lỗi hay không lỗi…!

Mô Phật

Xin sám hối cùng Như Lai, chư Tổ, chư Tăng và chư Thiện Tri thức. Đệ tử vì tu học nên đã mạo muội lạm bàn…

 

Tư Rượu Đế/27/8/2007