Biến. . .
Thầy dạy làm thơ Có chi mà ngơ Thầy thì giả tướng Thơ thì không thơ

Có chi mà viết

Hết ngủ thức rồi

Người thì chẳng thấy

Ta vào cuộc chơi

Chơi đùa cùng gió

Ta múa nơi trăng

Quẳng bút cho xong

Thờ. . .ơ. . .thơ

 

Biến!. . . .

 

Hợp Sáng/7/4/2007