Sen tàn nở tràn hư không Như Lai trông thấy đựng đầy túi thông

Túi thông sen xổng đi chơi
Trăng rơi hứng lấy về xây quán trà

Ở lỳ trong trăng

Anh rơi em cũng rơi theo
Trèo lên đỉnh núi gùi trăng pha trà
Trà trăng trà lặng gương soi
Có nàng "Như thị' ở lì trong trăng

Hoa Mộc Nhi