Ngọn lửa nhỏ
Ôi! Chân pháp, chân kinh rồi cũng bỏ

Mong ngày ngày ''Cụ Tưởng'' được bình an...
Sớm mai đây xin Cụ một chữ...nhàn!
Trăng vườn chùa khác gì trăng dưới phố?

Nguyễn Thanh Hưng