Chẳng phải "em" Chẳng phải "anh"

Chỉ là bức tranh

Mầu xanh mầu đỏ

Để ngó vào đó

Soi tỏ đường tu

Lụ khụ lại tưởng

Thương anh thương em

 

Làm lem tầm sống!. . .

 

Nắng Mai Về/26/12/2006