Giữa chợ đời bán-mua
Em nói thích phượng cháy Còn anh thích mây bay Những chiều tay trong tay Qua cánh đồng gió hát...

Và anh vẫn thích mây
Còn em thì phượng đỏ
Mây thì không thấu tỏ
Hoa chỉ có theo năm...

Rồi một chiều đăm đắm
Ánh mắt người viễn du
Hoang biệt cả chiều thu
Những mùa hoa bỏ lại...

Thời con gái, con trai
Thích mây và phượng cháy
Hoa tàn theo mùa đấy
Mây có theo mùa đâu?

Đã xa rồi yêu dấu
Giữa chợ đời bán-mua
Vẳng một tiếng chuông chùa
Xao lòng người viễn xứ...

Nguyễn Thanh Hưng