Kiếm ăn trong khóm hoa!
Đần đang xỉn, tay hắn cầm một con ốc mượn hồn. . .

Để giã rượu hắn lang thang trên bãi biển hứng gió mát. . . .Vô tình gặp Bảy Xị cũng đang lè nhè. . . .

Hắn hỏi:

-         Này anh Bảy. Ngã là gì?

-         Như con ốc này trước khi bị con cua ăn thịt.

Vừa nói Bảy Xị vừa đưa tay chỉ vào con ốc mượn hồn Đần đang cầm trên tay. . . .

-         Thế phá ngã là gì?

-         Như con ốc đã bị con cua ăn thịt. Bây giờ trong con ốc là con cua chứ không phải con ốc!. . . .

-         Vậy đại ngã của thần đạo cũng vậy sao?

-         Đúng vậy. . . .Thượng Đế hữu nhân cách đã ăn thịt cái Tôi. . . . Nên tuy đã diệt ngã mà lại có cái ngã Thượng Đế gọi là đại ngã!. . . .

-         Thế vô ngã như là gì?

-         Như con ốc mượn hồn này bỏ lại cái vỏ ốc!. . . .Như con cua bỏ lại cái vỏ ốc để thoát ra ngoài! . . . .Nhờ vậy nó không bị ốm yếu. . . .không bị biến dạng theo cái vỏ ốc!. . . .

Ngày nào Thượng Đế hữu nhân cách, bỏ phạm trù cái Tôi để thoát ra ngoài hợp nhất với cái vô giới hạn. . . . .Thượng Đế sẽ không bị ốm yếu, không bị biến dạng theo phạm trù của cái Tôi. . . .Thượng Đế sẽ thành chính ngài. . . phi nhân cách. . . .vô ngã. . . .và trùng với bản thể!. . . .

-         Thật tội nghiệp cho con cua. . . .Tuy nó đã diệt con ốc nhưng lại bị chính cái vỏ con ốc cầm tù. . . .Con cua đã bị phan duyên. . . đã bị phóng thể thành con ốc mới. Tuy con ốc này biết bò, có càng, có râu, nhưng vẫn là con ốc!. . . .Theo thời gian cơ thể con cua bị gắn quá chặt với cái vỏ ốc. . .Khiến nó không bao giờ có thể thoát ra khỏi cái vỏ nhỏ bé này!. . . .Than ôi!. . . .Đi đến đâu con cua cũng phải mang theo cái vỏ ốc. . . .Nó đã biến thành con ốc từ hồi nào mà chẳng hay!. . . .Thượng Đế hữu nhân cách sau khi phá ngã, đã biến thành cái Tôi mới. Tuy có thần thông, có trí huệ. . . .có thể làm được nhiều chuyện lạ. . . . . . .Nhưng Thượng Đế lại bị cầm tù trong chính nhà tù của cái Tôi. . . . Ngài khó mà thoát ra được! . . .Đi đến đâu ngài cũng phải mang theo cái vỏ cái Tôi này và nhất định bị biến dạng theo cái vỏ bọc này!. . . .-         Than ôi!. . . .Cuối cùng con cua đã bị mắc bẫy trong cái vỏ ốc!. . . .Cuối cùng Thượng Đế đã bị mắc bẫy trong nhà tù cái Tôi!. . . .Nên gọi là đại ngã!. . . .

-         Này anh Bảy!. . . Vậy phá ngã chưa hẳn đã là vô ngã. . . .mà có khi thành cái ngã mới!. . . .

-         Đúng vậy!. . .Nhận ân điển thiêng liêng. . . .Thực chứng tâm không. . . .là phá ngã. . . .Nhưng coi chừng đi đâu cũng mang theo vỏ ốc cái Tôi!. . . .Phá ngã chưa hẳn đã là vô ngã !. . . .

. . . .

Đúng là lý sự tầm phào của hai thằng say!. . .

 

Mô Phật!. . .Không say. . . không điên. . . .sao lại đi lo ba cái chuyện tầm phào, huyễn hoặc vậy chớ!. . .

Thời buổi này, kiếm tiền. . .kiếm địa vị mới là chuyện quan trọng chớ!. . . . . .

 

Chẳng phải say. . . .Chẳng phải xỉn. . . Mà đúng là điên. . . điên thật rồi! . . .

 

Ba Gàn/19/5/2006