-Thưa cụ. . . Phật tử có phải là người tu Phật, ủng hộ Phật đạo, vì đạo Phật có lợi cho sức khoẻ?

-         Đó là người dưng.

-         Thế . . .Phật tử có phải là người tu Phật ủng hộ Phật đạo vì đạo Phật chăm làm từ thiện?

-         Như người khách phương xa.

-         Thế . . .Phật tử có phải là người tu Phật ủng hộ Phật đạo vì đạo Phật hộ quốc an dân?

-         Như người bạn tốt sống cùng một nhà.

-         Thế . . .Phật tử có phải là người tu Phật ủng hộ Phật đạo vì đạo Phật là con đường giác ngộ?

-         Như cháu

-         Vậy theo cụ phải như thế nào mới là con Phật?

-         Tu Phật, không vì cái lợi! . . .

-         Thế vì cái gì?

-         Vì tình yêu không nguyên nhân với Như Lai!. . . .

-         Thí dụ như là gì?

. . . .

-         Này Cỏ May!. . .Có phải ông phụng dưỡng cha mẹ vì cha mẹ ông, nuôi nấng ông thành người khoẻ mạnh?

-         Thưa cụ không phải thế.

-         Có phải ông phụng dưỡng cha mẹ vì cha mẹ ông, cho ông ăn học thành tài?

-         Thưa cụ không phải thế.

-         Có phải ông phụng dưỡng cha mẹ vì cha mẹ ông, dựng vợ gả chồng xây dựng hạnh phúc cho đời ông?

-         Thưa cụ không phải thế.

-         Có phải ông phụng dưỡng cha mẹ vì cha mẹ ông, dạy cho ông điều hay lẽ phải để ông thành người hữu dụng cho xã hội?

-         Thưa cụ không phải thế.

-         Có phải ông phụng dưỡng cha mẹ, vì cha mẹ mình đã có công lớn với dân với nước?

-         Thưa cụ không phải thế.

-         Vậy nếu nay cha mẹ đã già yếu hay chẳng may gặp tai nạn, không đem lại điều gì lợi cho ông, ông có tiếp tục phụng dưỡng họ hay không?

-         Thưa cụ vẫn tiếp tục phụng dưỡng

-         Tại sao ông làm vậy?

-         Tại vì tôi là con của cha mẹ tôi. Tôi yêu và phụng dưỡng cha mẹ tôi chẳng vì cái lợi!. . . .

-         Mô Phật!. . . .Cũng vậy, người Phật tử thật sự. . . .Người con của Phật thật sự. . .không theo đạo Phật vì cái lợi!. . . .

 

Tưởng Vậy/12/5/2006