Gió vô thường
Này Cỏ May!. . .Bát nước này đang bẩn. Muốn uống được ta phải làm như sau:

-         Đặt bát nước yên lặng trong một khoảng thời gian nhất định để cáu bẩn lắng xuống đáy bát.

-         Nhẹ nhàng đổ phần nước sạch ở trên sang một cái bát sạch khác. Bỏ phần cặn bã lại.

-         Dùng phèn hoặc các chất lọc nước để loại bỏ các chất hoà tan.

-         Lại nhẹ nhàng đổ phần nước sạch ở trên sang một cái bát sạch khác. Bỏ phần cặn bã lại.

-         Dùng thuốc tiệt trùng hay đun sôi để vô trùng.

-         Đến khi ấy nước bẩn đã có thể uống được. Nó trở thành trong suốt, không màu sắc hay mùi vị gì. Nó được gọi là nước tinh khiết!. . . .

. . .

Này Cỏ May!. . .Tâm trí nhị nguyên muốn trở thành thể trong suốt tinh khiết của bát nhã, cũng phải tiệm tu như vậy:

-         Đầu tiên cũng phải chánh định để mọi vọng niệm lắng xuống đáy tâm hồn. Để được chánh định phải nghiêm trì giới luật và thực hành thiền định trong tu tập và sinh hoạt.

-         Tiếp theo phải chuyển sang sống và sinh hoạt trong một môi trường mới phù hợp với việc thăng hoa và chuyển hoá tâm thức. Nếu vẫn sinh hoạt trong môi trường cũ, khi có tác nhân kích thích thì các vọng niệm lắng ở đáy tâm hồn lại bùng lên bề mặt tâm thức thành lời nói và hành động khiến người tu rất khó giữ định.. . . .Nếu không thể chuyến sang môi trường mới phù hợp như vậy, thì nhất thiết phải cải tạo sắp xếp môi trường sổng cũ thế nào, để các tác nhân gây rối loạn tâm không xuất hiện được. . . .Thí dụ: Phải tránh xa những người thường tranh biện hơn thua, hí sự, đấu tranh. . . .Tránh xa các việc bất thiện. . . . .tích cực hành thiện và có cuộc sống trong sạch. . . .đồng thời gần gũi những thiện tri thức để học hỏi các điều lành. . . .

-         Phải học tập và sống theo kinh điển của Như Lai nhằm phát sinh chánh kiến thoát khỏi sự ràng buộc của tà kiến và các định kiến cùng chấp trước trong tâm thức.

-         Một lần nữa người tu phải chuyển sang môi trường sống khác có các điều kiện phù hợp với việc tu học và thực hành bát nhã. . . Nếu không thể được thì nhất thiết phải cải tạo sắp xếp môi trường sống cũ để nó thanh tịnh, có tính văn hoá nghệ thuật và đầy thiền vị!. . . .Môi trường sống như vậy sẽ làm người tu dễ xa lánh con đường đấu tranh của nhị nguyên, phát triển được sự đồng cảm với mọi người, chúng sanh và pháp giới.

-         Cũng như lọc nước sau khi đã lấy mọi chất bẩn và chất hoà tan, nhất thiết phải vô trùng trước khi uống. Người tu cũng vậy, đến giai đoạn này phải hành thiền phá ngã!. . . .Mô Phật!. . .Nói là "phải" thì không đúng mà phải nói là tự nhiên sẽ được vậy!. . . .Như cây lớn đúng kỳ thì ra trái !. . . .

-         Như nước tinh khiết, người vô ngã cũng thanh tịnh, trong suốt, không màu sắc hay mùi vị gì. Nên gọi là "Con người thật" !. . .

. . .

-         Nhưng thưa cụ!. . .Bây giờ thời đại văn minh, người ta có thể dùng cái máy lọc nước. . . .Nước bẩn đổ vào, lập tức nước chẩy ra đã được loại bỏ chất bẩn, chất hoà tan và tiệt trùng, nên có thể uống ngay. . . . Thưa cụ!. . . .chỉ một lần lọc là thành nước tinh khiết, chứ không nhất thiết cứ phải qua nhiều giai đoạn như vậy!. . . .

-         Mô Phật!. . . Chỗ ta cũng có một cái máy như vậy.

-         Thế sao tôi vẫn thấy cụ dùng nước giếng đun sôi để nguội.

-         Cái máy ấy có tên là "Thiền đốn ngộ"!. . . .

-         Cái máy lọc nước chỉ lọc một lần thì nước bẩn thành nước tinh khiết. Vậy thiền đốn ngộ chắc cũng là cách tu tắt để chóng thành Phật!. . .

-         Hềhề!. . . Không phải vậy đâu!. . . .Cái máy lọc nước chỉ lọc một lần là nước bẩn thành nước sạch. Nhưng trước đó ta phải mất nhiều thời gian kiếm tiền để mua nó!. . . .

 

Tưởng Vậy/28/4/2006