Khi còn chấp thân tâm! . . .
Qua bài: " Cũng lạ như thế" bạn Hơi Nước có cảm tác một bài thơ và gởi cho Quán Trà.

Để đáp lễ Người Quét Nhà xin tặng bạn bài thơ ngẩu hứng có nhan đề là "Chuyện lạ" .

Kính mời chư huynh đọc và cho lời chỉ giáo thì quí hoá lắm thay!

 

Cảm tác từ bài: Cũng lạ như thế!

 

Nước chảy nước trôi
Chẳng cần chào
Bình để bình không
Nước tự trào!

Nếu thân em là bình
Chứa tâm em là nước
Nước gặp nước là nước
Nên bình nước vẫn là...

Có gì mà lạ đâu...

Hơi nước 18/04/2006

 

Ngẩu hứng từ bài thơ trên:

 

Chuyện lạ

 

Nước chảy nước trôi
Chẳng cần chào
Bình tưởng bình không

Đang đựng không

 

Nếu thân em là bình

Chứa tâm em là nước

Ngã bình ngăn nước tâm

Nên nước chẳng gặp nước

 

Muốn nước về với nước

Lại giam nước trong bình

 

Chính đây là chuyện lạ! . . .

 

Người quét nhà/19/4/2006