-    Vị ấy giờ tu cao lắm.

-    Làm sao ông biết

-    Nghe nói suốt ngày nhập thất, kiết ấn đọc thần chú rất hay, cơm ăn nước rót có người lo.

-         Thế làm gì để sống?

-         Tiền gia đình và tiền hưu.

-         Tội nghiệp! . . .

-         Sao ông nói thế. . . Đó là đại phúc đức đấy chứ?

-         Tu để sống chứ không phải sống để tu.

-         Chứ không phải tu là để giác ngộ sao?

-         Giác ngộ cũng là để sống cho ra sống! . . .

 

Ba Gàn/12/4/2006