Mùa xuân bay lên
Gió. . .

Hoa đổ

Bình vỡ

Nắng vàng buông lơi

Hồn xuân chơi vơi

 

Hương bay lên! . . .

 

Hoàng Liên 05/01/06 AL