Ta chơi nơi tình rơi!
Mưa rơi trên lá rơi

Tay rơi đàn chơi vơi

Thu rơi nơi đáy ly

Buồn chi đời thị phi!

 

Sương rơi trên giấy rơi

Mực rơi bút chơi vơi

Ta rơi nơi đáy ly

Còn chi. . .thì lại đi!

 

Trăng rơi nơi đèn rơi

Thơ rơi nơi đời rơi

Ly rơi nơi bình rơi

Ta chơi nơi tình rơi!

 

Thu ơi. . .rơi làm chi!

 

Cỏ May/2/11/2005