Cạnh vũng bẩn

Bóng vào vũng bẩn.

Gần rãnh cống

Bóng vào rãnh cống.

Bên vườn hoa

Bóng ngã vào hoa.

Anh bên em

Bóng ngã vào em! . .

 

Vào vũng bẩn

Bóng chẳng bẩn

Nhưng người đứng gần sẽ bẩn!

Vào cống thối

Bóng chẳng thối

Nhưng người đứng gần bị thối!

Ngã vào hoa

Bóng chẳng thơm

Nhưng người đứng cạnh thơm lây!

 

Ngã vào em, bóng chẳng yêu em.

Nhưng anh thì có! . . .

                                  MÂY/26/8/2004