- Thiền là gì?

- Không biết.

- Ông không bao giờ đọc sách thiền à?

- Có chứ

- Các sách ấy đều có định nghĩa thiền là gì cơ mà?

- Đúng vậy.

- Thế sao ông lại nói không biết?

- Các sách ấy đều có định nghĩa, cho nên mới biết thiền là không định nghĩa được.

- ! . . .

                                         TÁM KHÙNG/24/8/2004