Xác phàm là Phật tuỳ duyên

Thuyền rỗng vô ngã, trả đòi hoá không!
Huyền đồng, gió nghiệp viên không.
Rỗng vui từ lặng, chẳng nguyên nhân nào!
Bão chướng ngại, thổi qua đồng trống
Rơi chân không, nên lá chẳng rơi!
Hỡi ơi!
Còn ta. . . . an lạc đi xa cuối trời!

Hai lúa , mùa lũ 2004