Tướng thô "cái ấy" thân tâm. Tướng tịnh "cái ấy" tưởng lầm hồn ta.

 

Vốn "cái ấy" không hình không tướng.

Thường tuỳ duyên hiển thị tịnh thô.

Khổ thay tâm trí bo bo!

Thô thì thấy có, tịnh thì tưởng không ?

Tướng thô thế! . . Thân tâm hạn chế.

Tịnh trở về! . . Vi tế càn khôn.

Xác Hồn, Ma Phật, chẳng qua

Giả tướng hiển thị khi va sóng trần! . . .

 

Chẳng có, chẳng không!

Đồng!

Vô!

-         Lắm chuyện!

BA GÀN /12/8/2004