Mây mềm

       Ôm đỉnh núi
Khẽ nói
       Lời yêu thương

Gió đến,
       Mây đi chơi
Núi một mình
            Vẫn hát!

Tiều phu 11/08/2004