Thức dậy miệng vẫn cười.

Ta người vẫn chưa sinh

Thình lình khắc toàn thể

Bể trần vẫn như như! . . .

                             Đại Ngu/10/8/2004