Chùa đồng trụ đá?

Đá trụ vào ai?

Mây nhè nhẹ dâng

Phật cười cùng gió

 

Chùa trôi cùng mây

Mây trôi cùng gió

Gió tựa hư không

Chùa không rỗng lặng!

 

Chùa đồng còn đó

Mây vẫn còn đây

Gió thì vẫn niệm

Phật A di đà!

 

Hoa đăng 9/08/2004