Non xanh sao

Nước xanh sao

Đôi mắt buồn xanh xao!

 

Tự phương nào

Tận nơi nào

Lặng lẽ ngồi hao gầy !

 

Tương lai sao?

Quá khứ nào?

Tiếng dương cầm hư hao!

 

Gió lao xao

Nước nao nao

Ai thở dài ngọt ngào?!

Ôi! . . .

Cái buồn dâng cao cao !

 

- Thế sao? . .

 

                                CỎ MAY 5/08/2004