Vân Hồ! Vân Hồ! . . .

Mây nhàn

Gió nhàn

Không cũng nhàn! . .

 

Nước lạnh

Thung lặng

Cá đớp trăng

 

Hoa rơi

Trăng rụng

Hương đầy quán

 

Trà mới pha

Và ta với ta!

 

Hồ Mây! Hồ Mây! . .

Mây nhàn lãng đãng chốn này.

Ngủ quên để mặc gió lay chẳng buồn!

 

                                           MÂY/17/6/2004