- Ông từ đâu đến vậy?
- Thầy đọc sách nào vậy?

- Ta không thể tự biết sao ?

- Có hỏi và có trả lời thì không thể tự biết.

- Vậy là cái gì?

- Là phản ứng của đám đông.

- Uống trà đi!

- Mời ta hay mời cái không ta.

- Mời cái người đang tự biết.

- Người đang tự biết thì vô tướng, vô tác. Còn người không tự biết thì chẳng phải ta. Vậy ai là đối tượng của lời mời.

- Không có chủ thể và đối tượng, mà là cái Một duy nhất.

- Tướng trạng của cái Một là gì?

- Gọi là Một chứ không phải một, mà là bất nhị.

- Mô Phật ! . . .

CỎ MAY/04/4/004