March, 2004

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Tâm lý khí công

Bài viết chính của duongsinh.net
  • Con đường giác ngộ

    • 0 Comments
    - Người tu tập thì pháp căn bản là gì để có thể nương theo thực chứng giác ngộ?
    - Chim bay trên trời đâu để lại dấu vết gì. Chỉ có hướng chứ không có đường.