Thiền là gì? Không biết.
 • Không biết thì làm thế nào tu tập được ?
 • Có tu, có tập thì thuộc về tâm trí. Còn thiền thì " ngoài tâm trí".
 • Có thể xem đây như là một định nghĩa được không ?
 • Không có cái gì có thể được coi là định nghĩa.
 • Tại sao vậy ?
 • Định nghĩa là sản phẩm của tâm trí. Còn sự vật là "như thị"
 • Làm sao để có cái thấy như thị này ?
 • Không cố gắng thấy như thị.
 • Như vậy là tự nhiên ?
 • Không như thị cũng không tự nhiên
 • Cuối cùng là cái gì ?
 • Uống trà đi !

Mây 10/09/2003