"Bất lập văn tự ". Mà sao ở đây viết nhiều thế ?
  • Ai có đó mà viết.
  • Vô lý. Trang web này không phải có hay sao ?
  • Đâu có chữ nào.
  • Không thể chấp nhận được. Chứ tôi đang đọc cái gì đây ?
  • Ông đang đọc trang web của ông.

                               MÂY 15/09/2003